Bingo 480 – Herbicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: glifosat IPA 480 g/l

Formulacija:

Proizvođač: STK

Product Description

Primena: Koristi se:

1) u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, breskve, kajsije, masline i vinove loze, tretiranjem kada su korovi visine 15-40cm, u kol:

a)2-4l/ha (20-40ml na 100m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova, b)4-8l/ha (40-80ml na 100m ), za suzbijanje višegodisnjih korova, c)8-12l/ha (80-120ml na 100m²), a za suzbijanje izuzetno otpornih višegodisnjih korova;

2) u kulturama i sastojinama belog i crnog bora, u količini 5-6 I/ha, za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrosak vode 75-90 I/ha, u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije;

3) u kulturama i sastojinama smrce, u količini 6-7 I/ha, za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrosak vode 75-90 I/ha, u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije;

4) u sumskim rasadnicima, u količini 4-6 I/ha (40-60 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodisnjih korova, tretiranjem izmedu redova, uz upotrebu stitnika;

5) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sece stabala, u konc.10% (100ml u 101 vode), period maj-decembar;

6) na strnistima, u količini 3-101/ha (30-100ml na 100m²), za suzbijanje višegodisnjih uskolisnih (travnih) korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja;

7) na livadama i pasnjacima, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u kolicini:

a) 2-4l/ha (20-40ml na 100m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova; b)4-8l/ha (40-80ml na 100m²), za suzbijanje višegodisnjih korova;

8) za desikaciju uljane repice, u količini 2-4 I/ha (20-40 ml na 100 m²), tretiranjem 14 dana pred zetvu;

9) u suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima i mocvarama, koji se privode kulturi posle odvodnjavanja, u količini 4-8 I/ha (40-80 ml na 100 m²);

10) na nepoljoprivrednim površinama , kao totalni herbicid, u količini 3-12 I/ha (60-120 ml na 100 m²), tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja;

11) na manjim površinama (okucnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja i dr.), upotrebom lecfnih prskalica, u koncentraciji:

a)1% (100ml u 101 vode), za suzbinaje jednogodišnjih korova; b)2% (200 ml u 101 vode), za suzbijanje višegodisnjih korova. U zavisnosti od vrste uz utrosak vecih Količina vode (200-400 I/ha), tretiranje se vrsl u ko.:

• 2-3 I/ha (20-30 ml na 100 m²), tretiranjem u fazi intenzivnog porasta za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria’,

• 2-4 I/ha (20-40 ml na 100 m²), tretiranjem u fazi intenzivnog porasta za sledece vrste: Digitaria sp., Echinochloa crus-ga/li, Lo/ium sp., Poa sp., AbutlIon theophrasti, Amaranthus sp., Ambrosia artemisiifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodium sp., Galinsoga parviflora, Galium aparine, Plantago sp., Polygonum sp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S.oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica sp., Viola arvensis’,

• 3-4 I/ha (30-40 ml na 100 m²), tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja za sledece vrste: Panicum sp., Festuca sp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium sp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repensi

• 3,5-5 I/ha (35-50 ml na 100 m²), tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metlicenja za Sorghum halepense Iz rizoma;

• 4-6 I/ha (40-60ml na 100m²), za Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja i Artemisia vulgaris, Arcticum sp., Cirsium arvense, Euphorbia sp., Lathyrus tuberosus, Mentha sp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex sp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica sp, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;

• 6-8 I/ha (60-80 ml na 100 m²), za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus sp. (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha sp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja);

• 8-12 I/ha (80-120 ml na 100 m²), za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

U zavisnosti od vrsta korova i povrsina na kojima se primenjuju, uz utrosak malih ko/icina vode (100-200 I/ha), tretiranje se vrsi:

• na strnistima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje:

– Agropyrum repens, 2-3 I/ha (20-30 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm,

– Cirsium arvense, 3-4 I/ha (30-40 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm;

• na strnistima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, za suzbijanje: Convolvulus arvensis 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm, – Sorghum halepense iz rizoma 3 I/ha (30 ml na 100 m²),

tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm; • pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova 1,5-2 I/ha (15-20 ml na 100m²), kada su korovi visine 10-15 cm.