SLAVOL

SLAVOL je tečno mikrobiološko đubrivo stimulator rasta koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Slavol se koristi za folijarnu prihranu

Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

Slavol sadrži:


 1. AZOTOFIKSATORE  – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije odnosno atmosferski azota (kojeg u atmosferi ima oko 78%)  prevode u pristupačne oblike koje na  korenovom  sistemu direktno  snabdevaju biljke azotom
 2. FOSFOMINERALIZATORE –  bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora  u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm  fosforom.
 3. REGULATORE RASTA – AUKSINE. Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3- sirćetne kiseline (IAA). Folijarnom primenom Slavola, ove materije prolaze kroz stome na listu, i preko sprovodnih sudova dospevaju do ostalih delova biljaka gde stimulišu fiziološke procese u biljkama.

Product Description

PREKO LISTA

Folijarnom primenom Slavola, auksini (IAA) kroz stome (otvore na površini i naličju lista) ulaze u list i preko sunđerastog tkiva dospevaju u floem. Preko floema auksini dospevaju u sve delove biljaka gde deluju na veliki broj fizioliških procesa i to:

 • Pospešuje rast biljaka
 • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
 • Povećava aktivnost korena
 • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
 • Na oprašivanje i razvoj ploda

PREKO KORENA

Primenom Slavol-a bakterije dospevaju do zemljišta i korena. One imaju sposobnost kolonizacije (naseljavanja) korenovog sistema, gde utiču pozitivno na porast biljaka na sledeći način:

 

DIREKTNO


 • Ishrana biljaka azotom (azotofiksacija,mineralizacija azota)
 • Ishrana biljaka fosforom
 • Produkcija biljnih hormona
 • Poboljšana dostupnost gvožđa i drugih mikroelemenata

INDIREKTNO


 • Deluju inhibitorno na izazivače bolesti kod biljaka (sintetišu
  antibiotike, kompeticija za prostor i hranu u ekološkim nišama)
 • Povećavaju otpornost biljaka na bolesti i stres
 • Pospešuje rast biljaka
 • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
 • Povećava aktivnost korena
 • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
 • Na oprašivanje i razvoj ploda
 • Na bolju iskorišćenost azota, fosfora, kalijuma i mikroelemenata
 • Povećava sadržaj mikrobiološke biomase u zemljštu
 • Eliminiše negativan uticaj pesticida i mineralnih đubriva
 • Povećava otpornost biljaka na bolesti, niske temperature i sušu