RIZOL ZA LUCERKU

Rizol za lucerku je mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena lucerke.

Rizol za lucerku sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora Rhizobium (Sinorhizobium) meliloti, asocijativne azotofiksatore i stimulatore rasta nanete na specijalne nosače u tečnom stanju. Simbiozni azotofiksatori  preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena, gde se ubrzano dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot.

Proizvod sadrži zemljišne bakterije:


  1. AZOTOFIKSATORE (simbiozne i asocijativne)–min 109cfu/cm 3
  2. STIMULATORE RASTA –min 107cfu/cm 3

RIZOL ZA LUCERKU (200 ml) pomešati sa hektarskom normom semena lucerke ostaviti da se prosuši i sejati. Po potrebi može se dodati malo vode ili Slavola S. sejati. Tretman semena se može izvesti nekoliko dana pre setve.Preporučuje se prskanje Slavolom u fazi kada biljka obrazuje prva dva para trolistaka pa seve do faze obrazovanja mahuna, kao i posle svakog otkosa lucerke.


  Podeli

BIOFERTILIZACIJA ZA TRETMAN SEMENA SIMBIOZNIM AZOTOFIKSATORIMA

AZOTOFIKSACIJA je proces prevođenja atmosferskog azota iz atmosfere koji je nepristupačan u pristupačne(NH4)kojeg mogu da koriste svi ostali organizmi na Zemlji.Azot kojeg ima u atmosferi oko 78% postaje dostupan ostalom živom svetu zahvaljujući azotofiksatorima, mikoorganizmima koji jedino mogu da koriste gasoviti azot iz atmosfere i da ga prevedu u amonijak.

SIMBIOZNI AZOTOFIKSATORI su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka(soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina i sl.)gde obavljaju azotofiksaciju.Ove bakterije su strogo specifične za određenu biljnu vrstu tako da jedna vrsta  bakterija obrazuje kvržice samo na(jednoj)odgovarajućoj biljnoj vrsti.Između bakterije i biljke uspostavljaja se simbioza-oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterijama asimilativima(hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze).

Primenom biofertilizatora koji sadrže odgovarajuće simbiozne azotofiksatore tj.nanošenjem ovih bakterija na seme leguminoznih biljaka pospešuje se obražovanje kvržica u korenu.

Bakterije simbiozni azotofiksatori preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena(parenhima)gde počinju ubrzano da se dele,usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot.

Osim simbioznih azotofiksatora ovi preparati sadrže i asocijattivne azotofiksatore i fosfomineralizatore koji nakon primene biofertilizatora naseljavaju površinu korena.

Pospešeno formiranje kvržica u korenu;

– Veću klijavost semena, energiju klijanja, snagu nicanja;

– Bolji rast i razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke;

– Poboljšanu ishranu biljaka N, P, i K;

– Veći prinos.


Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories