SLAVOL VVL

SLAVOL VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Posebnim postupkom selekcije odabrane su bakterija  koje produkuju indol-3-sirćetnu kiselinu. Indol 3 sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOLU VVL je potpuno prirodnog porekla dobijena mikrobiološkom fermentacijom. Osim nekih  bakterija  auksine sintetišu  mlada tkiva biljaka  – meristemi izdanaka, korena, mladi listovi i polen, plodovi koji se razvijaju, vrh korena.

 • Auksini se transportuju sprovodnim sudovima floemom i iz ćelije u ćeliju.
 • Auksini  spadaju u grupu biljnih hormona koji seluju stimulativno na sve fiziološke procese u biljkama.
 • SLAVOL VVL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju AUKSINE. Indol – 3 – sirćetna kiselina (IAA)

BAKTERIJE:


 1. AZOTOFIKSATORI – asocijativne bakterije koje fiksiraju azot.
 2. FOSFOMINERALIZATORI – bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora.

  Podeli

Slavol VVL se koristi za sadnju voća i vinove loze kao I folijarnu prihranu:

 • VOĆA: jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog
 • VINOVE LOZE
 • SADNICA I KALEMOVA

Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore. Folijarnom primenom auksini-indol-3-sirćetna kiselina(IAA) koji se nalaze u preparatu SLAVOL VVL kroz stomine otvore,  preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. Obzirom da je IAA u ovim preparatima  prirodnog porekla nastala kao sekundarni metabolit bakterija,  biljke  na njega trenutno reaguju kao da je produkt njenog  metabolizma. Auksini su regulatori rasta kod biljaka i učestvuju u svim fiziološkim procesima u biljci: obrazovanje bočnih i adventivnih korenova (rizogeneza), razvoj stabla, rast stabla u debljinu, razvoj listova, oplodnja, razvoj ploda. Kao efekat ovakvog dejstva hormona dolazi do bržeg i masivnijeg razvoja bočnih u adventivnih korenova,  brže i pravilnije diferencijacije pupoljaka, razvoja listova sa većom lisnom površinom za obavljanje procesa fotosinteze. Biljke koje su prskane SLAVOL-om VVL imaju jači koren, veću lisnu masu, ujednačene plodove i veće prinose.SLAVOL VVL sprečava opadanje i pucanje plodova pred berbu, smanjuje napad saprofita u skladištima.Takođe, koristi se u proizvodnji sadnog materijala za inicijaciju i formiranje adventivnih korenova podloge, brže zarastanje kontaktne površine između podloge i plemke.Koncentracije auksina u ovim preparatima su prilagođene potrebama biljaka za koje su namenjeni. U Slavolu VVL aktivnu materiju čine i žive ćelije bakterija koje kada dođu u kontakt sa zemljištem naseljavaju površinu korena i pozitivno utiču na ishranu biljaka azotom, fosforom, kalijumom, mikroelementima.

AUKSINI DELUJU NA

 • diferencijacija pupoljaka
 • inhibicija starenja biljke
 • pojava partenokarpije tj. plodova bez koštica (krastavci, paradajza, jabuke)
 • razvitak ženskih (pistilatnih) delova cveta i plodova
 • aktivnost enzima
 • sinteza proteina i nukleinskih kiselina

AUKSINI ODLAŽU POČETAK OPADANJA LISTOVA I PLODOVA

 • u ranim stadijumima apscizije auksin inhibira otpadanje listova
 • u kasnijim stadijima ubrzava proces apscizije ( indukovanjem sinteze etilena )

AUKSINI REGULIŠU RAZVOJ PLODOVA

 • u prvim stadijumima rasta, plod auksinom opskrbljuje endosperm
 • u kasnijim razvojnim stadijima embrion
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories