UNIKER

UNIKER je tečno mikrobiološko đubrivo–mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.

UNIKER se koristi u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu za:

 1. Razlaganje žetvenih ostataka
 2. Kompostiranje

UNIKER sadrži:

 • Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.
 • Organsku materiju koja se u zemljištu transformiše do mineralnog azota (NH4+) čime se sprečava stvaranje azotne depresije.

  Podeli

Primenom UNIKER-a ubrzavaju se procesi transformacije žetvenih ostataka u zemljištu. UNIKER sprečava stvaranje azotne depresije (nedostatak pristupačnog azota u zemljištu), jer sadrži lako hidrozibilnu organsku materiju koja se uz pomoć proteolitičkih bakterija razlaže do pristupačnog azota (NH4+) čime se reguliše C/N odnos. Žetveni ostaci se pretvaraju u novu organsku materiju – humus. Humus sprečava ispiranje hranljivih elemenata, poboljšava vodno–vazdušni režim i strukturu zemljišta. Primenom UNIKER-a žetveni ostaci se brže razlažu usled čega je lakša  predsetvena priprema zemljišta i setva.

U voćarstvu i vinogradarstvu UNIKER se koristi za prskanje opalog lišća, grančica i kore drveta usled čega se smanjuje inokulum patogena i infektivni potencijal za sledeću godinu. Zemljište se obogaćuje novom organskom materijom koja povećava plodnost zemljišta.

Kompostiranjem organskih ostataka nastaje stabilna organska materija slična humusu – kompost.  Kompost je kvalitetno organsko đubrivo koje se koristi za popravku fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, a može se proizvesti u svakom domaćinstvu kompostiranjem ostataka hrane, opalog lišća, trave, grančica, sirovog stajskog đubriva.

ŠTA ĆETE DOBITI PRIMENOM UNIKER-a?

 • Veću plodnost zemljišta;
 • Veći sadržaj organske materije u zemljištu;
 • Bolji vodno-vazdušni i toplotni režim zemljišta:
 • Formiranje humusa;
 • Sprečiti azotnu depresiju – nedostatak azota;
 • Poboljšanu strukturu i mehanička svojstva zemljišta;
 • Povećanje mikrobne biomase u zemljištu.

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories