RIZOL ZA SOJU

Mikrobiološko tečno đubrivo za inokulaciju semena soje, sertifikovano za primenu u organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Rizol za soju  se koristi za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. Prednost primene tečnog nosača je u tome što bakterije nanete na seme duže preživljavaju. Inokulacija semena sa Rizolom za soju može da se izvede 30 dana pre setve i da se osušeno i tretirano seme čuva do setve.

Rizol za soju sadrži bakterije:

 1. AZOTOFIKSATORE – obavljaju azotofiksaciju i to:
  Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum– obrazuju kvržice u korenu soje.
  Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.
 2. FOSFOMINERALIZATORE – organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren, snabdevaju biljke fosforom u pečetnim fazama razvoja.

 RIZOL ZA SOJU (200 ml) – Sadržaj boce pomešati sa 250 ml vode ili Slavola S i izmešati sa 100 kg semena soje (hektarska norma). Tretman semena se može izvesti 30 dana pre setve

Категорије: ,

Product Description

RIZOL ZA SOJU je mikrobiološko đubrivo koja se koriste za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. RIZOL ZA SOJU sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora koji poseduju visoku nitrogenaznu aktivnost. Nanošenjem ovih bakterija na seme pospešuje se obrazovanje kvržica u korenu. Bakterije (simbiozni azotofiksatori) preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena (parenhima) gde počinju ubrzano da se dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot i direktno ga predaju biljci. Simbiozni azotofiksatori su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina) gde obavljaju azotofiksaciju. Jedna vrsta bakterije obrazuje kvržice samo na (jednoj) odgovarajućoj biljnoj vrsti sa kojom  uspostavlja simbiozu – oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze). Na formiranje kvržica utiče i pH zemljišta, sadržaj humusa, mehanički sastav zemljišta, primena pesticida i mineralnih đubriva.

Agrounik je razvio novu generaciju preparata (Rizol za soju, grašak i lucerku) gde su simbiozni azotofiksatori naneti na tečni nosač koji obezbeđuje duže preživljavanje ovih bakterija na semenu nakon tretiranja. Takođe, ovi preparati sadrže i indol-3-sirćetnu kiselinu koja povećava klijavost semena, dužinu korena i nadzemnog dela biljke, obezbeđuje uspešnije uspostavljanje simbioze i formiranja kvržica.

 

ŠTA ĆETE DOBITI PRIMENOM RIZOL-a ZA SOJU?

 • Pospešeno formiranje kvržica u korenu;
 • Veću klijavost semena;
 • Poboljšano usvajanje N,P i K;
 • Razvijen korenov sistem;
 • Povećan prinos;
 • Obojeno inokulisano seme.