BAKTER SOL N

Mikrobiološko đubrivo Baktersol N čine SLOBODNI AZOTOFIKSATORI, zasnovani na pažljivo odabranim selekcijama korisnih azotnih bakterija iz prirode. Svojim jedinstvenim metabolizmom produkuju enzime koji aktivno prevode atmosferski azot u amonijačni/nitratni oblik, fiksiraju ga u zemljištu i time omogućuju biljci da ga usvoji. Na ovaj način biljka se može snabdeti i sa preko 60kg azota po hektaru.


  Podeli

Baktersol N sintetizuje veoma važne biološki aktivne supstance, proizvodi organske kiseline koje razlažu fosfate, vriši aeraciju zemljišta, sintetiše veliku količinu organske materije, kao i fitohormone i vitamine čime stimuliše rast biljaka. Može pomoći u prevođenju neplodnog u plodno zemljište u toku dužeg perioda upotrebe. Takođe, olakšava mobilnost teških metala i time povećava bioremedijaciju zemljišta od teških metala, kao što su kadmijum, živa, olovo i drugi.

Kao azotofiksator, Baktersol N može biti veoma koristan dodatak, a u nekim slučajevima i zamena klasičnim azotnim đubrivima, osiguravajući povećanje prinosa.

Primenjuje se folijarno ili zemljišno u gajenju svih biljnih kultura u periodu od oko mesec dana pre najizraženije potrebe biljke za azotom.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories