Cleranda – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 375 g/l Metazahlor + 17,50 g/l Imazamox

Formulacija:Koncentrat za suspenziju (SC)

Proizvođač: BASF


  Podeli

PRIMENA: Cleranda® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid , kontaktnog i rezidulnog delovanja. Primenjuje se folijarno, uređajima za tretiranje sa zemlje.

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, ali isključivo u CLEARFIELD® hibridima uljane repice, odn. hibridima koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinonima (IMI-hibridima).

Primenjuje se nakon nicanja korova, kada je uljana repica u fenofazi BBCH 10 – 18 (od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova uljane repice), folijarnom primenom, u količini: Cleranda 1,5- 2,0 L /ha + okvašivač Dash 1,0 L/ha (Cleranda 15-20 ml + okvašivač Dash 10 ml na 100 m2)

Spektar delovanja:- dobro suzbija sledeće širokolisne korove (>90%): tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična(Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), čestoslavica poljska (Veronica arvensis)- slabije suzbija (<75%): grahorica ( Vicia sativa)Utrošak vode: 100-400 L/ha (1-4 L na 100 m2)Maksimalan broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories