Vivando – fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/l Metrafenon

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: BASF

Product Description

Primena:Vivando® se koristi kao preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,015 – 0,020 %.

Preparat treba primeniti preventivno pre ostvarivanja uslova za pojavu infekcije, počevši od faze kada su razvijena tri lista (BBCH 13), do fenofaze šarka bobice (BBCH 83).

Utrošak vode: 600-1000 L/ha (6 –10 L na 100 m2)

Maksimalan broj tretiranja: Tri puta na istoj površini u toku godine.

Karenca: 28 dana za grožđe.Radna karenca: do sušenja depozita na listu.

Napomena: Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja vodom, maksimalno ćete iskoristiti sadržaj upotre-bljenog sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mogućoj mjeri smanjujete mogućnost zagađenja okoline otpadnom ambalažom prilikom njenog odlaganja i zbrinjavanja.

Mešanje sa drugim pesticidima:Vivando® se može mešati sa većinom fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Otrovnost: preparat je opasan po životnu sredinu.Zaštitna oprema: prilikom rukovanja preparatom potrebno je nositi zaštitnu odeć