Delan Pro – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija:561 g/l Kalium Fosfonat + 125 g/l Ditianon

Formulacija:  Koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena: Delan® Pro je protektivni fungicid koji se primenjuje u jabučastom voću, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabučastog voća (Venturia spp.), od faze kada je vidljiv zeleni listić koji okružuje cvetove, pa do početka zrenja (faze 53 – 81 BBCH skale), u količini 0,83 L/ha/m krošnje, maksimalno 2,5 L/ha, odnosno 25 mL na 100 m2;  i za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži (Guignardia bidwellii) vinove loze, maksimalno 4,0 l/ha, i to :od 0,9-2,4 l/ha (53-61 BBCH)od 1,5-3,6 l/ha (do 71 BBCH)od 2,4-4,0 l/ha (od 71 BBCH),(u zavisnosti od intenziteta infekcije i faze razvoja zasada).

Utrošak vode: 500 L/ha/m visine krošnje.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Šest puta u toku godine na istoj površini, sa intervalom od 5 dana između dva tretiranja.

Način delovanja: Delan Pro je kombinacija dve aktivne supstance: ditianona i kalijum-fosfonata, pa objedinjuje mehanizme njihovog delovanja. Ditianon deluje preventivno i sprečava klijanje spora. Stabilno se i ravnomerno zadržava na biljci i obezbeđuje pouzdano kontaktno delovanje. Kalijum-fosfonat, sa biološki efikasnim fosfatnim jonom, biva brzo apsorbovan od strane biljke, vrlo je mobilan i sistematično se raspodeljuje u gornje organe biljke (akropetalno). FRAC klasifikacija: M9; 33.

Mešanje sa drugim pesticidima: Delan Pro se može mešati sa sredstvima za zaštitu bilja i đubrivima koji se koriste u jabučastom voću. Treba biti oprezan pri mešanju sa proizvodima koji sadrže karbonate i bikarbonate.

Otrovnost za organizme u vodi: Veoma toksičan po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories