RIZOL ZA SOJU

Mikrobiološko tečno đubrivo za inokulaciju semena soje, sertifikovano za primenu u organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Rizol za soju  se koristi za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. Prednost primene tečnog nosača je u tome što bakterije nanete na seme duže preživljavaju. Inokulacija semena sa Rizolom za soju može da se izvede 30 dana pre setve i da se osušeno i tretirano seme čuva do setve.

Rizol za soju sadrži bakterije:

 1. AZOTOFIKSATORE – obavljaju azotofiksaciju i to:
  Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum– obrazuju kvržice u korenu soje.
  Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.
 2. FOSFOMINERALIZATORE – organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren, snabdevaju biljke fosforom u pečetnim fazama razvoja.

 RIZOL ZA SOJU (200 ml) – Sadržaj boce pomešati sa 250 ml vode ili Slavola S i izmešati sa 100 kg semena soje (hektarska norma). Tretman semena se može izvesti 30 dana pre setve


  Podeli

RIZOL ZA SOJU je mikrobiološko đubrivo koja se koriste za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. RIZOL ZA SOJU sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora koji poseduju visoku nitrogenaznu aktivnost. Nanošenjem ovih bakterija na seme pospešuje se obrazovanje kvržica u korenu. Bakterije (simbiozni azotofiksatori) preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena (parenhima) gde počinju ubrzano da se dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot i direktno ga predaju biljci. Simbiozni azotofiksatori su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina) gde obavljaju azotofiksaciju. Jedna vrsta bakterije obrazuje kvržice samo na (jednoj) odgovarajućoj biljnoj vrsti sa kojom  uspostavlja simbiozu – oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze). Na formiranje kvržica utiče i pH zemljišta, sadržaj humusa, mehanički sastav zemljišta, primena pesticida i mineralnih đubriva.

Agrounik je razvio novu generaciju preparata (Rizol za soju, grašak i lucerku) gde su simbiozni azotofiksatori naneti na tečni nosač koji obezbeđuje duže preživljavanje ovih bakterija na semenu nakon tretiranja. Takođe, ovi preparati sadrže i indol-3-sirćetnu kiselinu koja povećava klijavost semena, dužinu korena i nadzemnog dela biljke, obezbeđuje uspešnije uspostavljanje simbioze i formiranja kvržica.

 

ŠTA ĆETE DOBITI PRIMENOM RIZOL-a ZA SOJU?

 • Pospešeno formiranje kvržica u korenu;
 • Veću klijavost semena;
 • Poboljšano usvajanje N,P i K;
 • Razvijen korenov sistem;
 • Povećan prinos;
 • Obojeno inokulisano seme.

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories