MANFIL 75 WG – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: mankozeb 750 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Indofil Industries

Product Description

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Primena:
Preparat Manfl 75 WG koristi se u:
• zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini2–2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
• zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače(Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u10 litara vode).
• usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od
2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).

Količina vode: 200-400 l/ha u krompiru,1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Manfl 75 WG primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre
nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
• U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalimaod 8-10 dana
• U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnihuslova za širenje obolenja, razmak između tretmanatreba skratiti.
• Manfl 75 WG se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.
• Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efkasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

Kompatibilnost:
Manfl 75 WG se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida

Manfl 75 WG se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
Manfl 75 WG ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba

Manfl 75 WG se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.

Karenca:
Jabuka – 21 dan; Krompir – 14 dana; stone sorte vinove loze – 21 dan; vinske sorte vinove loze – 42 dana