Forum Gold – fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija:150 g/kg Dimetomorf + 350 g/kg Ditianon

Formulacija: Vodotopive granule (WG)

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena: Forum® Gold je lokalni sistemični fungicd sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u vinskim sortama vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u koncentarciji 0,12-0,15% ( 12-15 g u 10 lit. vode ), tretiranjem u fazi od pre cvetanja vinove loze (BBCH 15-19) do početka sazrevanja bobica (BBCH 81).

Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m2).Maksimalan broj tretiranja: Forum® Gold se može maksimalno primeniti 3 puta na istoj površini u toku jedne godine.Napomene: Nema posebnih napomena.

Karenca: 35 dana za vinovu lozu.Radna karenca: do sušenja depozita.

Negativno delovanje:Na organizme u vodi (otrovnost): Veoma otrovan za organizme u vodi. Može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, bunari, izvorišta voda) i kanalizacionu mrežu.Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.

Mešanje sa drugim pesticidima: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti vinove loze

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories