Falcon 460-EC – Fungicid

Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Primena:      

Pšenica i ječam:

0,6 l/ha za suzbijanje pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa, kao i mrežaste pegavosti ječma, od vlatanja do početka klasanja i cvetanja

Vinova loza:

0,3-0,4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pepelnice


  Podeli
Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Тebukonazol 167 g/l + triadimenol 43 g/l + spiroksamin 250 g/l
Formulacija:Koncentrat za emulziju (ЕC)
Klasifikacija rezistentnosti:Тebukonazol 3 + triadimenol 3 + spiroksamin 5
Pakovanje:5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač:Bayer

Karenca:
Pšenica i ječam – obezbeđena vremenom primene
Vinova loza – 21 dan

Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

PŠENICA I JEČAM: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) u količini od 0,6 l/ha (6 ml/100 m²).
Vreme primene: od faze vlatanja pa do početka klasanja i cvetanja (faze 41-50 BBCH skale) uz utrošak vode 200-400 l/ha.

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml/100 m²), a za osetljive sorte 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
Vreme primene: tokom fenofaze intenzivnog rasta, u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje, uz utrošak vode 600-1.000 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Falcon® 460-EC se ne meša sa bakarnim preparatima i preparatima jakih alkalnih reakcija.

Falcon® 460-EC je kombinacija dva triazola (tebukonazol i triadimenol) sa spiroksaminom, aktivnom materijom iz grupe morfolina. Ove tri aktivne materije su lokalsistemici i deluju na više mesta u sintezi sterola biljaka, odnosno ergosterola gljiva. Zbog toga se ne očekuje da će doći do brze pojave otpornosti gljiva na preparat. Posle primene preparat prodire na drugu stranu lista i u nekoliko listova porasta.
Prskanje se izvodi kad se pojave simptomi pepelnice, jer ako se pepelnica pojavi, preparat Falcon® 460-EC inkapsulira mesto prodora gljive koje nekrotira. Simptomi inkapsulacije izgledaju kao fitotoksičnost.

NEŽELJENI EFEKTI

Na istom usevu/zasadu ne koristiti preparat više od četiri puta, jer utiče na rast biljaka.

NAPOMENA

Tretiranje iz vazduha je dozvoljeno pod sledećim uslovima:

  • površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera);
  • brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s;
  • rubne zone (200-500 m) tretiraju se sa zemlje.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories