Mankosav 75 WG – fungicid

Preventivni fungicid u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

Primena: 

Jabuka: V.inaequalis 2,5-3 kg/ha

Vinova loza: plamenjača, po pojavi uljanih pega u količine 2,5-3 kg/ha

Druge primene: Phomopsis, Venturia, Polystigma, Coccomyces,

Septoria, Puccinia, Phytophtora, Alternaria

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima: EVEREST, LEUTAR, CIPRODEX


  Podeli
Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Mankozeb 750 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:M3
Pakovanje:25 g, 250 g i 1 kg
Proizvođač:Chemical Agrosava
Karenca:

Vinske sorte vinove loze – 42 dana
Jabučasto i koštičavo voće, stone sorte vinove loze – 21 dan

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) u količini 2,5-3 kg/ha.
Vreme primene: preventivno tokom primarnih zaraza (10-78 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini 2,5-3 kg/ha.
Vreme primene: tretiranjem po pojavi prvih uljanih pega od primarnih zaraza na listovima, a pre sticanja uslova za ostvarivanje sekundarnih zaraza i širenje oboljenja pre i posle cvetanja (faze 53, 65, 73, 79 i 81 BBCH skale).
Preparat se primenjuje folijarno, traktorskim prskalicama ili orošivačima uz utrošak vode 600-1.000 l/ha.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi aktivne materije mankozeb registrovani su:

  • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

Vreme primene: tretiranjem u vreme porasta pupoljaka, odnosno pojave prvih listova.

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti (Septoria sp.) i rđa (Puccinia sp.) na pšenici i ječmu.

Vreme primene: tretiranjem tokom faze vlatanja i klasanja, pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja.

  • za suzbijanje prouzrokovača plamenjače duvana (Peronospora tabacina).

Vreme primene:
a) tretiranjem rasada duvana do faze ukrštanja listića;
b) tretiranjem pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanju uslova za širenje oboljenja.

  • za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške (Venturia pyrina).
  • za suzbijanje prouzrokovača narandžaste pegavosti šljive (Polystigma rubrum).
  • za suzbijanje prouzrokovača mrke pegavosti lista (Coccomyces hiemalis) na višnji i trešnji.
  • za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) na krompiru i paradajzu i smanjenje pojave crne pegavosti (Alternaria solani).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Mankosav 75 WG može se mešati sa preparatima na bazi bakar-hidroksida (Everest), metalaksil-M (Leutar), cimoksanila (Ciprodex®), dimetomorfa i propamokarb-hidrohlorida. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (preparati na bazi dimetoata i sl.), preparatima bazne reakcije kao što su bordovska i sumporno-krečna čorba i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Mankosav 75 WG je preventivni fungicid širokog spektra delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača biljnih bolesti. Na bazi je aktivne materije mankozeb, koja deluje na više mesta (sinteza amino-kiselina, razlaganje lipida, proces disanja, propustljivost ćelijskog zida itd). FRAC (međunarodni komitet za rezistenciju fungicida) preporučuje mankozeb kao dodatak fungicidima koji deluju na jednom mestu u suzbijanju bolesti visokog rizika rezistencije kao što su: čađava krastavost jabuke, plamenjača krompira, vinove loze i drugog povrća, sive pegavosti itd.
Primena preparata Mankosav 75 WG spečava pojavu biljnih bolesti, a neposredno smanjuje pojavu fitofagnih grinja, lisnih vaši i kruškine buve.
Mankosav 75 WG je u formulaciji vododisperzibilnih granula, što pruža niz prednosti pri primeni bez prašenja, brzo rastvaranje i sporije taloženje.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories