Pulsar Plus – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: 25 g/l Imazamox

Formulacija: Koncenrtovani rastvor (SL)

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena: Pulsar Plus je selektivni herbicid koji se primenjuje u usevu suncokreta u fazi dva lista do faze razvijenosti 8 listova (BBCH 12), isključivo u IMI-hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona – Clearfield®Plus,

Za suzbijanje:

1. Monokotiledonih i dikotiledonih korovskih biljaka koje niču iz semena: Štir obični (Amaranthus retroflexus), štir (Amaranthus powellii), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), divlji ovas (Avena fatua), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium),veliki muhar (Echinochloa crus-galli), broć divlji (Galium aparine), običniposunac (Heliotropium europaeum), prosinac (Mercurialis annua), vijušac njivski (Polygonum convolvulus), veliki dvornik (Polygonum lapathifolia), obični dvornik (Polygonum persicaria), muhar zeleni (Setaria viridis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca zelena (Xanthium italicum), boca obična (Xanthium strumarium)

2. Parazitne cvetnice: volovod (Orobanche spp.).

Količina preparata: 1,2-2,0 L/ha.

Utrošak vode: 200-300 L/ha.

U slučaju jake infestacije korovskim vrstama, protiv razvijenijih korova, ili protiv onih koje se teško uništavaju, tretiranje se vrši u većoj dozi, od 2,0 l/ha.

Optimalno vreme tretiranja je kada su korovske vrste – dikotiledone koji niču iz semena u fazi 2-4 lista, a u slučaju korovskih vrsta- monokotiledona koji niču iz semena u fazi 1-3 lista.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Jednom u toku godine na istoj površini.

Način delovanja: Preparat se apsorbuje i listom i korenom, a u biljkama se translocira do vršnih meristema. Ima kontaktno i rezidualno delovanje Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze – ALS – inhibitor biosinteze esencijalnih aminokiselina (razgranatog lanca): valina, leucina i izoleucina.

Mešanje sa drugim pesticidima: Može se mešati sa preparatima: Retengo, Pictor.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories