Carmaba EC – Fungicid

Lokal sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Primena:

Pšenica: 1,2-1,5 l/ha za suzbijanje rđe, pepelnice, sive pegavosti i fuzarioze klasa

Uljana repica: 0,7-1 l/ha jesenji tretman u fazi 4-5 listova, 1-1,25 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele i sive truleži, u vreme od prve do pete internodije (31-51 BBCH)

 


  Podeli
Kategorija:
Aktivna materija: Metkonazol 60 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (ЕC)
Klasifikacija rezistentnosti: 3
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: BASF
Karenca:
Pšenica – 35 dana
Uljana repica – 56 dana
  • za suzbijanje paleži klasa (Fusarium spp.), po pojavi svih klasova (početak cvetanja), vidljive prve polenove kesice, odnosno u fazi 59-61 BBCH skale;
  • za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, uključujući i zastavičar i klas;
  • za suzbijanje rđe (Puccinia spp.), tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja, odnosno tokom sticanja uslova za širenje zaraze;
  • za suzbijanje sive pegavosti lista (Mycosphaerella graminicola), tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita.

ULJANA REPICA: za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i suve truleži (Phoma lingam) i boljeg podnošenja nižih temperatura tokom zime.
Vreme primene:
Jesenji tretman – faza 4-5 listova u količini 0,7-1 l/ha.
Prolećni tretman – u vreme od prve do pete internodije (faze 31-51 BBCH skale) u količini 1-1,25 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Caramba® EC nema posebnih ograničenja u pogledu mešanja sa drugim fungicidima i insekticidima. U slučaju mešanja sa fungicidima različitog mehanizma, ali sličnog spektra delovanja, koristiti niže registrovane količine. Ne sme se mešati sa azotnim đubrivima, jer može doći do opadanja listova.

Metkonazol, aktivna materija preparata Caramba® EC, inhibitor je biosinteze sterola (materija koje daju čvrstinu stablu) i time skraćuje visinu stabla pšenice, čime se smanjuje poleganje. U odnosu na druge aktivne materije iz grupe triazola, razlikuje se po specifičnosti delovanja na palež klasa pšenice (Fusarium spp.) i po usporavanju rasta biljaka zbog nakupljanja sterola. Koristi se samo jednom na istom usevu u toku vegetacije. Delovanje na fuzarioze klasa i usporavanje rasta biljaka iskorišćeno je kao prednost u primeni. Kod pšenice, metkonazol prilikom preventivne i kurativne primene znatno smanjuje količine mikotoksina (DON itd.), koje Fusarium spp. sintetiše, a opasni su za sisare (čoveka i životinje).

NAPOMENA

Kod pšenice i uljane repice može se koristiti u prolećnom tretmanu, sa dodatkom strobilurina tipa trifloksistrobina (Zato® 50 WG u količini od 150 g/ha), za ispoljavanje zelenog efekta i povećanja prinosa, kao i za proširenje spektra delovanja na bolesti. Ukoliko se na klasovima pšenice pojave tripsi, može se dodati piretroid (Fastac® 10 EC, Plures ili Bifenicus) radi njihovog suzbijanja. Preparati Bifenicus, Plures ili Fastac® 10 EC mogu se dodati i ranije za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus).

OGRANIČENJA

Caramba® EC se ne koristi u zaštiti useva u plastenicima i pri proizvodnji sadnog materijala, jer je izraziti retardant.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories