Motivel Extra 6 OD – Herbicid

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

Aktivna materija: Nikosulfuron 6% (60 g/l)

Formulacija: OD – uljna suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: ISK


  Podeli

Klasa:Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

Aktivna materija:Nikosulfuron 6% (60 g/l)

Formulacija:OD – uljna suspenzija

Pakovanje:1 l

Proizvođač:ISK

Karenca:63 – merkantilni kukuruz; 35 – dana silažni kukuruz

Plodored:ozime žitarice treba se mogu sejati nakon 4 meseca, jare strnine nakon 8 meseci do 10 meseci nakon primene može se sejati soja i pasulj, a 12 meseci lucerka, drugi usevi bez ograničenja

MDK(mg/kg):0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ ZA ZRNO I SILAŽU 0,75 (l/kg/ha) Jednokratna primena za subijanje divljeg sirka iz rizoma i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a kukuruz u fazi 3 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale).
KUKURUZ ZA ZRNO I SILAŽU 0,5 + 0,25 (l/kg/ha) Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, I tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 3 do 4 lista, a II tretman 7 do 10 dana kasnije

DELOVANJE:

Motivell EXTRA 6 OD je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina sa račvastimbočnim lancem (izoleucin, leucin, valin). Korovske biljke ga usvajaju kontaktno preko lisne mase, a zatim se translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u periodu 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše se.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: proso korovsko (Echinochloa crus-galli ), muhar sivi (Setaria glauca ), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense ).
  • VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense ).
  • ŠIROKOLISNE JEDNOGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE: Teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti ), štir običan (Amaranthus retroflexus ), loboda obična (Artiplex patula ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), broć, prilepača (Galium aparine ), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum ), mišjakinja (Stellaria media ).

PREPORUKE I NAPOMENA:

OD formulacija preparata omogućava bolju pokrovnost i brže usvajanje. Već 2 sata nakon tretmana ne može doći do spiranja kišom, što nam omogućava primenu herbicida i u slučaju najavljenih padavina. Doza primene preparata direktno zavisi od spektra korovskih biljka u usevu pa tako za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovaiznosi 0,4 do 0,5 l/ha, a za višegodišnje uskolisne 0,75 l/ha. U cilju proširenja delovanja na širokolisne korove može se kombinovati sa preparatima na bazi dikambe (agroDimark), bentazona (Bentamark), florasulama+2,4 D (Mustang), fluroksipira (Lodin), mezotriona (Callisto), a doza njihove primene zavisi od spektra korovskih biljka injihove pokrovnosti. Izbegavati primenu ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Maksimalna količina tečnosti 200 – 250 l/ha.

MBT:  1 ili 2

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories